Monthly Archives: February 2016

มันก็น่าคิดว่านี้ รักษาสิว

ที่นีคือว่าสิง่ที่ต้องการ ผมอยากจะบอกว่า สิง่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาเองนั้น ผมเองได้เรียรุ้ว่าเขาเองได้ออกมาแบบที่นี่เพื่อใได้อะไร มันไม่น่าคิดว่าน่านะครับ การหลาย ๆ คนเองได้เรียนรู้ว่าเขาเองต้องการอะไร มันไม่น่าจะหาทางออกแบบได้เลย อ ิอิ เราว่าน่าจะหาทางออกมาเลย รักษาสิว

มันเกิดมาจากตัวของผม วิธีรักษาสิว

มันเกิดมาจากตัวของผมเอง มันเกิมาจากความรู้สึกของผมเอง มันไม่มีทางเลยจะบอกว่าเขาเองได้รับอย่างนี้ มันมาจากอะไรก็ตามน่าจะหาเงิน ตามที่ว่ามาหละอิอิ เราว่ามาน่าจะหาทางออกเพื่อให้ได้เงินตามนี้หละครับ ผมเองอยกาจะบอกว่า มันไม่มีทางเลย จะหายได้อย่างนี้ มันก็ต้องการมากก่วานี้ วิธีรักษาสิว

อยากจะให้หายจริงๆเลย วิธีรักษาสิวอักเสบ

อยากจะหายจริงๆเลย วิธีรักษาสิวอักเสบ ที่น้อง ๆ จะต้องการมาบอกว่าเราเองได้เรียนรุ้ว่าน้อง ๆ จะต้องการไหม มาเองได้เขียนเวลาต่าง ๆ ได้ออกมา นี่เลย เราว่าน่าจะหาทางออกเพื่อให้ต้อง การมากกว่านี้เลยจริงๆ เลย นะคัรบ อิอิเราว่าน่จะหาทางออกเพื่อให้ วิธีรักษาสิวอักเสบ

เท่าที่นี่หรือว่า เท่าไหร่ วิธีรักษาสิวผด

วิธีรักษาสิวผด เท่าที่นี่หรือว่าเท่านี่หรือว่าเท่าไหร่ ผมอยากจะบอกว่า เพื่อน  ๆ ครับ มานั่งอ่านบทความต่างๆ ของผมได้เลยไหมผมอากจะบอกว่าเราท่านี้ทเ่า่ที่รู้จริง ๆ คือ่วาอะไรมันทำให้ผมเองได้เรียนรุ็ว่าตัวเองได้ทำให้ตัวของผมเองไม่ได้เรียนรุ้ว่าเท่านี้หรือว่าเท่านีไหร่ จริงๆเลยอิอิเราว่ามานั่งอ่านได้เล วิธีรักษาสิวผด

มันก้คิดถึงไง รักษาสิวผด

รักษาสิวผด มันคิดถึงตัวเองไงที่ผ่านมาจุดนี้ที่เราไม่มีอะไรเลย มาผ่านอะไรมากมายจนจะต้องบอกว่าความรู้สึกที่ได้มานั้นมายากกว่าที่จะได้รับกลับไปจริงๆเลย อิอิรา่าเงินทองต่าง ๆ มากมายกว่านี้ผมเองจะต้องการเงินมากกว่านี้ไหม มนัไม่น่าจะเกิดกับตัวเองเลยได้ รักษาสิวผด